Рубрика: 2021-2022 ուս. տարի

Մանկավարժական ճամբար 2021-2022

Հոկտեմբերի 25-29

Ուսումնական աշուն

Երկուշաբթի՝ 25

Նախագծային աշխատանքների իրականացում, մշակում, նախապատրաստում:

Եվրոպական և տարածաշրջանային օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի աշնանային մանկավարժական սեմինարներ

Երեքշաբթի՝ 26

Նախագծային աշխատանքների իրականացում, մշակում, նախապատրաստում:

Եվրոպական և տարածաշրջանային օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի աշնանային մանկավարժական սեմինար

Չորեքշաբթի՝ 27

Միջավայրի խնամքի աշխատանքներ

Սովորողների բլոգային աշխատանքների ստուգում, ամփոփում:

Նախագծային աշխատանքների իրականացում, մշակում, նախապատրաստում:

Եվրոպական և տարածաշրջանային օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի աշնանային մանկավարժական սեմինար

Հինգշաբթի՝ 28

Նախագծային աշխատանքների իրականացում, մշակում, նախապատրաստում:

Եվրոպական և տարածաշրջանային օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի աշնանային մանկավարժական սեմինար

Ուրբաթ՝ 29

Նախագծային աշխատանքների իրականացում, մշակում, նախապատրաստում:

Եվրոպական և տարածաշրջանային օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի աշնանային մանկավարժական սեմինար

Рубрика: 2021-2022 ուս. տարի

Ուսումնական աշուն 2021-2022

Նախագծի մասնակիցներ՝ 2-րդ դսարանի սովորոծներ:

Կրկնում ենք անցած թեմաները:

Իրականացվող նախագիծ՝ Անգլերենը մեր տանը

 1. Do you like?
 2. Colores
 3. Ways of greeting
 4. Friends song
 5. What time is it?
 6. Months

Նախագծի մասնակիցներ՝ 3-րդ դասարանի սովորողներ:

Իրականացվող նախագիծ՝ Անգլերենը մեր տանը

Առաջարկում եմ կարդալ մի քանի պատվածք, համալրել մեր բառարանները, սովորել նոր անծանոթ բառեր:

1. The Lion and the Mouse

A lion was once sleeping in the jungle when a mouse started running up and down his body just for fun. This disturbed the lion’s sleep, and he woke up quite angry. He was about to eat the mouse when the mouse desperately requested the lion to set him free. “I promise you, I will be of great help to you someday if you save me.” The lion laughed at the mouse’s confidence and let him go.

One day, a few hunters came into the forest and took the lion with them. They tied him up against a tree. The lion was struggling to get out and started to whimper. Soon, the mouse walked past and noticed the lion in trouble. Quickly, he ran and gnawed on the ropes to set the lion free. Both of them sped off into the jungle.

Նախագծի մասնակիցներ՝ 4-րդ 5-րդ դասարանի սովորողներ:

Առաջարկում եմ կատարել մի քանի առաջադրանք լսելով հասկանալու կարողությունը զարգացնելու համար:

At the library

 1. Անցնել հղումով:
 2. Լսել երկխոսությունը:
 3. Ընտրելով Check your understanding տողը կատարել առաջադրանքները լսված երկխոսության վերաբերյալ:

Рубрика: 2021-2022 ուս. տարի

Աշխատանքային նախագիծ հոկտեմբերի 18-22

Հյուսիսային դպրոցի երկրորդ դասարանի սովորողներ:

Հյուսիսային դպրոցի երրորդ դասարանի սովորողներ:

Հյուսիսային դպրոցի չորրորդ դասարանի սովորողներ:

Հյուսիսային դպրոցի հինգերորդ դասարանի սովորողներ:

Рубрика: 3.1 դասարան, 3.2 դասարան, 3.3 դասարան

Հոկտեմբերի 18-22

Աշխատանքային նախագիծ՝ Days of the week

Sunday — կիրակի

Monday — երկուշաբթի

Tuesday — երեքշաբթի

Wednesday — չորեքշաբթի

Thursday — հինգշաբթի

Friday — ուրբաթ

Saturday — շաբաթ

Առաջադրանքներ՝

YesterdayToday
Tomorrow
Saturday
Monday
Wednesday
Sunday
Thursday
Friday

Complete the centences.

 1. The day before Tuesday is ___________________.
 2. The day after Friday is_______________________.
 3. Two days before Saturday is____________________.
 4. Three days after Thursday is____________________.
 5. He is very busy on_________________________.
 6. He is happy on ________________________.
 7. They are at home on________________________.
 8. Our shopping is on __________________________.
 9. Our English lessons are on_______________________.

Write about yourself.

 1. I ______________________________ on Sundays.
 2. I ______________________________ on Mondays.
 3. I ______________________________ on Tuesdays.
 4. I ______________________________ on Wednesdays.
 5. I ______________________________ on Thursdays.
 6. I ______________________________ on Fridays.
 7. I ______________________________ on Saturdays.
Рубрика: 4.1 դասարան, 4.2 դասարան

Հոկտեմբերի 18-22

Ընթերցական նախագիծ՝

The Children In The Forest

Two children, a brother and a sister go to school. There is a forest on their way to school. Suddenly the boy says to his sister: «We have much time, let’s go to the forest and play there».

The girl wants to go into the forest too. So they put their books on the grass and go into the forest. They see a squirrel. The boy says:

«Little squirrel, come and play with us”.

«I have no time”, says the squirrel. “I must get nuts. I must get ready for the winter. I cannot play with you.”

Then the children see a bee. The boy says:

“Little bee, come and play with us”.

“I have no time”, says the bee. “I must make honey. I cannot play with you.”

The dove says: “ I cannot play with you. I have no time. I must make a nest for my babies.”

Nobody wants to play with the children.

So they go to the river. They say to the river,”You don’t work. You come and play with us”.

But the river says: “I cannot play with you.  I work all day. I give water to the fields. I give water to the flowers. I give water to the squirrel, to the bee,  to the dove and to girls and boys like you. Go away. You go to school.”

The children go to school. On the way home, they go into the forest again.

The squirrel says to the children:

“Work is over. School is over. Let’s play now.”

The bee says,”Work is over. School is over. Come and play with me now.”

Անծանոթ բառեր՝

forest-անտառ

on the way to school-դպրոցի ճանապարհին

to put-դնել                     

nest-բույն

squirrel-սկյուռ

must-պետք է

to get ready for the winter-պատրաստվել ձմռանը                           

river-գետ

bee- մեղու                                   

field-դաշտ

honey-մեղր

on the way home-տան ճանապարհին

Առաջադրանքներ՝

Make up sentences of the mixed words.

 1. school/ on /forest /a/their /way/ to /there is.
 2. to /school /go /the/ children.
 3. go/ the /again/ home/ they/ on /into /the /forest/ way.
 4. a /for/make/ I/ nest/ must.

Рубрика: 5.1 դասարան, 5.2 դասարան

Հոկտեմբերի 18-22

Ուսումնական նախագիծ՝ My favourite place to be/ Իմ սիրելի վայրը

Նախգծի ընթացքում սովորողները նկարագրում են այն վայրը, որտեղ սիրում են լինել: Նկարագրության ընթացքում օգտագործվող թեմատիկ բառապաշարը

Weather — spring, summer, autumn, winter.

Ածականներ՝ colorful, beautyful, comfortable, adorable, funny, bright, fresh, healty, happy…sunny, rainy, snowy, cold…

Հոկտեմբերի 25-29

Քերականական նյութ՝ Ածականի գերադրական աստիճանը

Առաջադրաներ՝

Рубрика: 2021-2022 ուս. տարի

Աշխատանքային նախագիծ հոկտեմբերի 11-15

Հյուսիսային դպրոցի երկրորդ դասարանի սովորողներ:

Հյուսիսային դպրոցի երրորդ դասարանի սովորողներ:

Հյուսիսային դպրոցի չորրորդ դասարանի սովորողներ:

Հյուսիսային դպրոցի հինգերորդ դասարանի սովորողներ: